MASTER Transient Discovery Report for 2021-09-05

Kechin, Y.; Lipunov, V.; Gorbovskoy, E.; Kornilov, V.; Tyurina, N.; Balanutsa, P.; Kuznetsov, A.; Balakin, F.; Vladimirov, V.; Vlasenko, D.; Gorbunov, I.; Zimnukhov, D.; Senik, V.; Pogrosheva, T.; Kuvshinov, D.; Cheryasov, D.; Podesta, R.; Lopez, C.; Podesta, F.; Francile, C.; Rebolo, R.; Serra, M.; Buckley, D.; Gres, O. A.; Budnev, N. M.; Ershova, O.; Tlatov, A.; Dormidontov, D.; Yurkov, V.; Gabovich, A.; Sergienko, Y.
Bibliographical reference

Transient Name Server Discovery Report

Advertised on:
9
2021
Number of authors
31
IAC number of authors
2
Citations
0
Refereed citations
0