MASTER Transient Discovery Report for 2021-09-11

Zhirkov, K.; Lipunov, V.; Gorbovskoy, E.; Kornilov, V.; Tyurina, N.; Balanutsa, P.; Kuznetsov, A.; Balakin, F.; Vladimirov, V.; Vlasenko, D. et al.
Bibliographical reference

Transient Name Server Discovery Report

Advertised on:
9
2021